Cześć!
Mam na imię Sylwia i witam Cię na stronie Kulturalne Rozmowy! Jeśli jesteś Wydawcą lub Autorem napiszę dla Ciebie autorską i analityczną recenzję książki albo przeprowadzę szczery, pogłębiony wywiad. Mogę też objąć patronatem Twoje literackie dzieło. Porozmawiamy zatem o literaturze. Znajdziesz tutaj, też pasjonujące historie zwyczajnych ludzi oraz wywiady z osobowościami z show-biznesu. Rozgość się!

Zainspiruję Cię do osiągania wyższych celów.
Sprawdź, jak robią to inni!
CZYTAJ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA

 • 1
  DLA WYDAWCÓW
  Przeprowadzę dla Ciebie szczery, wnikliwy wywiad i napiszę oryginalną, popartą analizą recenzję książki.
  SPRAWDŹ TUTAJ
 • 2
  DLA AUTORÓW
  Spojrzę na Twoją książkę okiem analityka i wysłucham Twojej historii.
  SPRAWDŹ TUTAJ
 • 3
  ART. SPONSOROWANY
  Napiszę o Twojej marce oraz o jej wartości, misji i wpływie na świat czy ludzi.
  SPRAWDŹ TUTAJ
 • 4
  MARKA OSOBISTA
  Opowiesz mi o historii Twojej marki, o jej celu oraz wpływie na klientów.
  SPRAWDŹ TUTAJ

Regulamin


Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez portal Kulturalne Rozmowy w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Kulturalne Rozmowy – portal ogólnopolski
Redaktor prowadząca: Sylwia Cegieła

Kontakt:

Postanowienia ogólne

1. Portal Internetowy Kulturalne Rozmowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:

Administrator / Usługodawca – redaktor serwisu Kulturalne Rozmowy.

Baza Danych Serwisu – baza danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, stanowiąca zbiór informacji o użytkownikach serwisu zebranych na potrzeby newsletteru w rozumieniu: imię i nazwisko, adres e-mail oraz linki do profili w mediach społecznościowych.

Dane Użytkownika (Dane) / Gościa – wszelkie informacje oraz Treści, w szczególności zdjęcia, obrazki, wiadomości tekstowe oraz Dane osobowe, które Użytkownik / Gość umieszcza w Serwisie w ramach współpracy.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Dane Książki – wszelkie dane dotyczące Książki umieszczone w treści, takie jak dane bibliograficzne Książki: autor, tytuł, informacje o serii i cyklu, liczba stron, format publikacji, data i miejsce wydania, okładka Książki, notka o Książce, ocena i inne dane o tym charakterze.

Dane Autora – wszelkie dane dotyczące Autora umieszczone w Profilu Autora, takie jak m.in. imię i nazwisko Autora, pseudonim, wiek i miejsce urodzenia, zdjęcie, opis Autora.

Komentarze – wypowiedzi publikowane przez Użytkowników, stanowiące komentarz do artykułów i innych Treści publikowanych w Serwisie.

Opinie – opinie o Książce odnoszące się do treści i formy opiniowanego dzieła, stylu literackiego dzieła i stylu pisarskiego Autora, danych faktograficznych w nim zawartych, odczuć i wrażeń towarzyszących lekturze. Opinie mogą również dotyczyć aspektów technicznych takich jak druk, okładka, jakość wykonania, a także elementów estetycznych w tym okładki i ilustracji; Opinią nie są wypowiedzi dotyczące Autora, które nie dotyczą jego stylu pisarskiego; Opinią nie jest również link/odesłanie do treści w innym serwisie lub tekst/informacja w postaci leadu mającego na celu zachętę do przejścia do innego serwisu w celu zapoznania się ze zdaniem Użytkownika na temat opiniowanego dzieła.

Polityka Prywatności – dokument przyjęty przez Administratora, określający zasady przetwarzania Danych osobowych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, oraz sposób realizacji tych praw.

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.

Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej kulturalnerozmowy.pl wraz z podstronami, pod którymi Administrator prowadzi Serwis stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora; Serwis stanowi internetową bazę danych o Książkach, Autorach i Wydawnictwach oraz pozwala Użytkownikom na korzystanie z Usług.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym w szczególności: recenzowania, prowadzenia wywiadów oraz dokonywania dyskusji na temat Książek, ich Autorów, promocja Książek, Autorów oraz Wydawnictw poprzez tworzenie artykułów sponsorowanych.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

Znaki towarowe (Znaki) – wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie elementy Serwisu poddane ochronie na podstawie obowiązującego prawa.

3. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet rzetelnej informacji o książkach poprzez publikowanie recenzji, wywiadów z autorami wraz z możliwością ich opiniowania poprzez system Komentarzy.

4. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.

6. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

7. Poprzez Serwis – tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora – Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.

 

8. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Kulturalne Rozmowy poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.

9. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Kulturalne Rozmowy. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Onet, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Kulturalne Rozmowy, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Kulturalne Rozmowy, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

12. Zabrania się w szczególności działalności Użytkowników polegającej na:

a) skopiowaniu części lub całości Serwisu, w tym w szczególności kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych,

b) pobieraniu w sposób automatyczny i w jakimkolwiek celu jakichkolwiek elementów, Danych Użytkowników, Treści, Recenzji, Wywiadów oraz Zdjęć,

c) rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawianiu działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie, w tym przesyłaniu tego typu informacji lub reklam innym Użytkownikom Serwisu w prywatnych wiadomościach,

d) prowadzeniu za pośrednictwem Serwisu oraz kanałów przyległych mu zbiórek pieniędzy lub zbiórek innego typu oraz zachęcaniu do wspierania finansowego działań, instytucji, osób prywatnych bez zgody Administratora,

e) prowadzeniu jakichkolwiek działań mających cechy agitacji politycznej,

f) zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych lub kontrowersyjnych lub nieprawdziwych przekazów, czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych (tzw. "trollowanie"),

g) uporczywym nękaniu innej osoby, a także podszywaniu się pod inną osobę, z wykorzystaniem jej wizerunku, danych osobowych lub innych danych, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana (tzw. "stalking"),

h) wielokrotnym publikowaniu w Serwisie tych samych lub zmodyfikowanych w niewielkim stopniu Treści lub Danych, w tym w szczególności Opinii i Komentarzy,

i) propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,

j) używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora; wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service),

k) zamieszczaniu w Serwisie bez zgody Administratora treści lub linków mających na celu promowanie w dowolnej formie innych stron/serwisów internetowych, aplikacji lub produktów i usług, w tym w szczególności mających charakter konkurencyjny w stosunku do działalności Administratora lub mogących negatywnie wpływać na prowadzoną przez Administratora działalność,

l) łamaniu ogólnie przyjętych zasad Netykiety,

ł) podejmowaniu jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować pracę Serwisu lub działających na jego szkodę, w tym działań mogących wpływać na dobre imię Serwisu.

13. Administrator oświadcza, że nie jest sprzedawcą żadnych produktów, w szczególności Książek, których oferty należące do partnerów biznesowych są publikowane w Serwisie. W szczególności w ramach usługi porównania cen, Administrator nie uczestniczy w procesie sprzedaży produktów, w szczególności Książek, ani też nie podejmuje żadnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, a jedynie prezentuje zestawienie aktualnych ofert księgarni i punktów sprzedaży.

14. Administrator nie odpowiada również za umowy, w tym umowy sprzedaży lub użyczenia, zawarte przez Użytkowników w drodze wymiany oświadczeń woli złożonych w ramach Serwisu (np. na forum lub w korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem Profilu Użytkownika) i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich umów.

15. Administrator może również w ramach Serwisu świadczyć na rzecz Użytkowników inne usługi, które świadczone będą na podstawie i zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Zamówienie świadczenia takich usług wymagało będzie w szczególności udostępnienia przez Administratora tego regulaminu Użytkownikowi oraz jego akceptacji przez Użytkownika.

16. Zawarcie Umowy z Administratorem jest możliwe wyłącznie w języku polskim, zgodnie z Regulaminem.

Jakie usługi świadczy portal Kulturalne Rozmowy

1. Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):

Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem serwisu zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji.

Dopasowania treści komunikatów do preferencji użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności w portalu.

Promocja czytelnictwa poprzez wywiady z autorami, promocję najciekawszych tytułów, recenzje książek (niekoniecznie nowości wydawniczych), artykuły sponsorowane oraz obejmowanie patronatem wybranych tytułów.

Stała współpraca z wydawnictwami oraz z autorami w celu promowania ich książek.

Stała współpraca z agencjami reklamowymi promującymi działalność rozrywkową.

2. Dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem strony internetowej serwisu kulturalnerozmowy.pl.

3. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Usług jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Usług.

4. Administrator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

5. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia końcowego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Administrator zastrzega, iż zakres Usług może być zmieniany przez Administratora, w szczególności w ważnych powodów biznesowych lub prawnych. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. W Serwisie mogą znajdować się aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administratora, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług.

9. W celu umożliwienia Użytkownikom szerszego dostępu do informacji dotyczących Książek mogą zostać zintegrowane z serwisami internetowymi i usługami innymi niż Serwis kulturalnerozmowy.pl. Administrator nie odpowiada w pełnym dozwolonym prawem zakresie za treść danych zamieszczonych w innych serwisach, do których hiperłącze lub adres internetowy zamieszczony został przez Użytkowników.

Wymagania techniczne

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
 • sprzęt elektroniczny i urządzenie Użytkownika powinno mieć zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, Vista ew. nowsze lub iOS
 • połączenie z siecią Internet
 • urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi okien wyskakujących (pop up)
 • poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 10.0, Microsoft Edge w wersji nie niższej niż 12.0, Firefox w wersji minimum 38.0, Chrome w wersji minimum 45.0, Mac OS X Safari w wersji minimum 9.0., Opera w wersji minimum 30.0.
 • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

2. Kulturalnerozmowy.pl zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

3. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia końcowego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.

4. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

5. Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy następuje przez:

Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, pomocowym, charytatywnym.

3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treściami jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

4. Usługi społecznościowe a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Administratora) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):

a)   Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy.

b) Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu.

c) Kulturalnerozmowy.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania lub usunięcia, już dodanych:

d) Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu.

e) Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji,

    - w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.). 

4. Użytkownik, korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Komentarza,  oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

5. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać poprzez formularz kontaktowy lub na jeden z podanych adresów mailowych sylwia@sylwiacegiela.pl lub sylwia.cegiela@gmail.com.

Ochrona prywatności

1. Kulturalne Rozmowy jest administratorem Danych osobowych Użytkowników wygenerowanych w związku z korzystaniem z Serwisu.

2. Zasady przetwarzania Danych osobowych przez Portal, katalog praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, oraz sposób wykonywania praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych określa Polityka prywatności.

3. Kulturalnerozmowy.pl gwarantuje Użytkownikom Portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

4. Kulturalneromowy.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

5. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a) po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

b) w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Kulturalne Rozmowy i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
 • w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia strony kulturalnerozmowy.pl
 • w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

Nota prawna

1. Administrator oraz jego kontrahenci mają wyłączne prawo do korzystania ze Znaków. Uprawnienie do korzystania ze Znaków może zostać przeniesione na podmiot trzeci jedynie w postaci umowy łączącej podmiot uprawniony do rozporządzania Znakiem z podmiotem trzecim. Na czas trwania Umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanym, Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do korzystania ze Znaku jedynie w sposób określony obowiązującym prawem, w tym w ramach dozwolonego użytku. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w inny sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody Administratora. Zakres korzystania ze Znaków dotyczący konkretnego Autora lub Wydawnictwa może zostać ograniczony lub rozszerzony w drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy Administratorem i Autorem lub Wydawnictwem.

2. Administrator w stosunku do Treści jest podmiotem udostępniającym zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co oznacza, że nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na, bądź będących elementem Treści, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie. Zgodnie z przepisem art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści w rozumieniu cytacji wprowadzane przez Użytkowników do Serwisu, na zasadach określonych w tym przepisie. Administrator nie sprawdza oraz nie moderuje Treści cytowanych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

3. Administrator może zablokować publikację Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Przed tym faktem Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem, umożliwiając mu modyfikację Treści w wyznaczonym terminie.

4. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu przez Użytkownika przysługujących mu praw powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria:

a)  zawiera elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują prawa;

b) zawiera precyzyjny opis treści naruszającej wyżej wymienione prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów, jeżeli ma to zastosowanie w danym przypadku;

c) zawiera precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie w ocenie zgłaszającego doszło do naruszenia (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu, jeżeli jest to możliwe);

d) zawiera dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego naruszenie;

e) zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownikowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z praw;

f) zawiera oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej.

5. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 4, Administrator może poprzestać na czasowym anulowaniu publikacji Treści, której dotyczy zgłoszenie. Anulowanie publikacji Treści nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe Treści stanowią zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.

6. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 4 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

7. Wszelkie zgłoszenia powinny być składane mailem na adres Administratora.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Treści publikowane na portalu Kulturalne Rozmowy

9. Kulturalnerozmowy.pl ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji w ramach usług Informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Kulturalnerozmowy.pl dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

10. Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

11. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

12. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

13. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

14. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody kulturalnerozmowy.pl oraz portali, czasopism współpracujących poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

15. Użytkownik oświadcza, że nie przysługują mu w pełni wszelkie Prawa do Publikacji oraz ich elementów przekazywanych Administratorowi jako Wywiad lub Recenzja, oraz posiada pełne prawo do rozpowszechniania ww. utworami na rzecz Administratora w celach promocyjnych jako aktywne łącze na różnych polach eksploatacji po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu.

16. Treści publikowane i udostępniane w Serwisie przez Użytkowników Zarejestrowanych powinny, z zachowaniem innych postanowień tego Regulaminu:

a) dotyczyć wprost treści Serwisu (recenzji, artykułu, wywiadu, informacji prasowej, zdjęcia, treści audiowizualnej), Opinii, do których zostały zamieszczone;

b) powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne, prowadzące do przekazania zrozumiałego i odnoszącego się do istoty sprawy poglądu Użytkownika Zarejestrowanego, niezawierającego treści nasyconych emocjonalnie;

c) nie mogą zawierać treści wpływających niekorzystne na zachowanie innych Użytkowników serwisu, nie prowadzących do merytorycznej dyskusji, w szczególności prowokujących lub nawołujących ich do zamieszczania poglądów agresywnych lub treści określonych w punkcie 17 poniżej.

17. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników Treści zawierających informacje o charakterze bezprawnym i niezgodnym z Regulaminem, tj. m.in.:

a) zawierających treści: uznane za pomocowe, agitujące do uiszczenia opłaty na cele charytatywne lub wszelkiego rodzaju zbiórki; dotyczące niepełnosprawności, gier hazardowych, związanych z narkotykami, alkoholem czy powodujących zagrożenia dla Użytkowników;

b) zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe i społecznie niewłaściwe (w tym zawierające wulgaryzmy, treści którymi obraża się rozmówców lub atakuje ich personalnie, podszywa się pod inne osoby a także treści o charakterze erotycznym, pornograficznym i obscenicznym);

c) obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, ideologię komunistyczną, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, ze względu na płeć, orientację seksualną lub filozoficzną itp.);

d) naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

e) zawierających treści obarczające inne osoby niesprawdzonymi lub nieprawdziwymi lub bezpodstawnymi zarzutami;

f) zawierających fragmenty korespondencji adresowanej do Administratora Serwisu lub kierowane przez Administratora do Użytkownika;

g) zawierających treści niestosowne w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku danej osoby, m.in. innego Użytkownika;

h) upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;

i) naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności;

j) tekstów, zdjęć, materiałów multimedialnych itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika;

k) zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych;

l) tekstów, zdjęć materiałów multimedialnych opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych;

m) składających się ze zbitek liter lub znaków interpunkcyjnych i nie stanowiących zrozumiałej treści;

n) zawierających treści będące spamem (nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu) lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu przez Użytkownika;

o) stanowiących bezpośredni atak na innych Użytkowników Serwisu;

p) zawierających jakiekolwiek treści reklamowe lub promocyjne dotyczące Użytkownika lub innych osób lub jakichkolwiek towarów lub usług;

q) zawierające adresy internetowe lub łącza (odwołania, linki) do stron internetowych o tematyce tożsamej lub podobnej do Serwisu Kulturalnerozmowy.pl, w szczególności serwisów konkurencyjnych w stosunku do Serwisu, za wyjątkiem własnych blogów Użytkowników, na których prowadzą działalność niekomercyjną lub zamieszczanych w celu wzbogacenia bądź ilustracji wypowiedzi;

r) przekierowujących do zduplikowanej treści lub stanowiących wyłącznie zachętę do przejścia do innego serwisu internetowego w celu zapoznania się z Opinią / Recenzją Użytkownika na temat Treści, w tym w szczególności na temat Książki, artykułu, materiału video; jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane, w tym treści i wypowiedzi nie odnoszących się do Książki, artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej, Opinii, do których zostały zamieszczone, w szczególności treści dotyczących Autora, które nie dotyczą jego stylu pisarskiego;

s) jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.

t) Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać jedynie we fragmentach informacje lub inne treści, w szczególności Treści, Wywiady i Recenzje, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warunkiem skopiowania czy udostępnienia jest cytacja z podaniem źródła lub linku aktywnego bezpośrednio przekierowującego do opublikowanej Treści.

18. Użytkownik będący Gościem portalu z tytułu wywiadu lub opublikowanej recenzji nie ma prawa wpływać na treść Wywiadu, Recenzji lub Artykułu sponsorowanego, który został już opublikowany. Ewentualna autoryzacja Treści powinna nastąpić najpóźniej 24h przed publikacją. Administrator nie będzie też reagował na późniejsze prośby dotyczące usuwania poszczególnych Treści na prośbę Gościa. Ewentualną weryfikację treści przeprowadzi na własną rękę i tylko w szczególnych przypadkach, gdy nie spełniają one warunków publikacji.

Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy konsumenckiej

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora: sylwia@sylwiacegiela.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:


a) imię i nazwisko albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika;

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;

d) podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia, chyba że reklamacja została w całości zrealizowana (np. zgłoszony przez Użytkownika błąd w Serwisie został już naprawiony przez Administratora). Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta lub na adres wskazany w reklamacji składanej na piśmie. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie do 30 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.

6. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą na adres korespondencyjny Administratora lub pocztą elektroniczną na adres sylwia@sylwiacegiela.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w ust 9 poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl. Użytkownik indywidualny ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)


Adresat: Redakcja Portalu Kulturalne Rozmowy, sylwia@sylwiacegiela.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:...................
Data zawarcia umowy: ...................
Imię i nazwisko konsumenta ...................
Adres poczty elektronicznej konsumenta ...................
Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ...................
Data ...................

Zmiana Regulaminu

1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności umowie bądź odpowiedniej licencji. Podczas korzystania z takiej Usługi, Użytkownik winien stosować się do dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między dodatkowymi warunkami a Regulaminem, postanowienia dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.

2. Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.

3. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

b) zmiany zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę;

c) zmiany funkcjonalności Konta;

d) zmian w zakresie odpłatności usług świadczonych przez Usługodawcę;

e) zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy;

f) zmiany warunków technicznych korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę;

g) konieczności przeciwdziałania nadużyciom związanym z usługami świadczonymi przez Usługodawcę;

h) konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;

i) konieczności skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie;

j) pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, zmiany lub odpadnięcia (zniwelowania) takich ryzyk lub zagrożeń;

k) zmiany danych Usługodawcy, w tym firmy, adresu siedziby, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, adresów URL (odnośników/hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie.

4. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej pozyskany na pośrednictwem newsletteru lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika bezpośrednio na Konto w Serwisie, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany zostaną również opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu w Serwisie.

5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez usunięcie Konta lub zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności w celu usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy zgadzają się, że Umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzecie.

2. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór Administratorem a Użytkownikiem nie będącym konsumentem będzie przedstawiony do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Katowicach.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2023 r.

Aktualna wersja Regulaminu jest również dostępna do pobrania, aby to zrobić, kliknij tutaj